ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ΠΣΣΑΣ τηρεί  και εφαρμόζει υπεύθυνα τη Nομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων. 

Ο ΠΣΣΑΣ επεξεργάζεται τα στοιχεία που μας δηλώνετε στο πλαίσιο συμμετοχής σας στην εκδήλωση και στα πλαίσια πραγματοποίησης  αυτής, με τη συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση  με διαβίβαση,  διάδοση ή κάθε μορφής  διάθεση, συσχέτιση, συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή, καταστροφή. Αυτά τα δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους (με εξαίρεση, τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται από τον Νόμο) και με κανένα τρόπο δε δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για:

α. την εκπλήρωση των επιμέρους υπηρεσιών που παρέχει ο ΠΣΣΑΣ μέσω του συνδέσμου συμμετοχής σας στην εκδήλωση.

β. την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας  της εκδήλωσης 

Κατ’ εξαίρεση ο ΠΣΣΑΣ μπορεί  να γνωστοποιήσει  προσωπικά δεδομένα στις εξής περιπτώσεις:

β1. Όταν η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται ο ΠΣΣΑΣ,  όσον αφορά τις ανάγκες πραγματοποίησης της εκδήλωσης και μόνο, μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της υπηρεσίας  αυτής.

β2. Εάν απαιτηθεί από τον Νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική Αρχή.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Πρόσβαση Α.Μ.Ε.Α

Αλλαγή γραμματοσειράς

Μέγεθος Γραμματοσειράς

Μαρκάρισμα Συνδέσμων

Αφαίρεση και Επαναφορά Στυλ σελίδας

Αντίθεση Κειμένου

Red:

Green:

Blue:

Αντίθεση Παρασκηνίου

Red:

Green:

Blue: